TitleDescriptionKeywordsGeneratorRobotsHOT LINE :
089-115-8554

02-115-7872

FAX :
02-115-7836

E-MAIL
info@tsgo-engineering.com
tsgo.engineering@gmail.com

Switch Board Designed

  รับออกแบบและผลิตตู้สวิตซ์บอร์ดสำหรับงานอุตสาหกรรมโรงงาน งานอาคาร ทั้งสำหรับภายในอาคาร(indoor) และภายนอกอาคาร(Outdoor) และสามารถมารถออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง โดยเลือกใช้วัศดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ,มาตรฐานอุตสาหกรรม ทางบริษัทให้บริการออกแบบและผลิตตู้ดังต่อไปนี้ 

- Main Distribution Board (MDB)

- Distribution Board(DB)

- ตู้ Capacitor

- ตู้ Auto transfer Switch (ATS)

- ตู้ควบคุมมอเตอร์ MCC

- ตู้ควบคุมแสงสว่าง

- ตู้คอนโทรลอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

 

  Lighting Designed

  ให้บริการออกแบบแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โกดัง สนามกีฬา ลานจอดรถ และพื้นที่อื่นๆที่ต้องการให้ได้ค่าแสงสว่างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้บริการคำนวณค่าพลังงานทางไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน

 - โคมไฟ High Bay 

 - โคมไฟถนน , โคมไฟสนาม

 - ชุดหลอดไฟประหยัดพลังงาน TL5

 - หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

 - บัลลาสต์ประหยัดหลังงานและลดค่าฮาร์โมนิกส์

 

 

Service and Maintainence

 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น ตรวจเช็คอุณภูมิตู้สวิตซ์บอร์ดด้วยเครื่อง Thermo scan  , ตรวจเช็คคุณภาพทางไฟฟ้า , ตรวจเช็คเบรกเกอร์ด้วยเครืองมือเฉพาะ (Test Trip Unit) 

 - ให้บริการบำรุงรักษาตู้สวิตซ์บอร์ด (PM Maintainence) 

- รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ 

- ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า